اعضای هیئت مدیره​​​​​​​

​​​​​​​​شهلا مهران

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل​​​​​​​​​​​​​​

​دکتر محمد تقی ضیایی بیگدلی

 عضو هیئت مدیره​​​​​​​​​​​​​​

​دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی

 عضو هیئت مدیره​​​​​​​​​​​​​​

 عضو هیئت مدیره​​​​​​​​​​​​​​

فاطمه آزمایش

دکتر امیرحسین ضیایی بیگدلی

 عضو هیئت مدیره​​​​​​​​​​​​​​

دکتر علینقی ضیایی بیگدلی

 عضو هیئت مدیره​​​​​​​​​​​​​​

شیدا مهران

 عضو هیئت مدیره​​​​​​​​​​​​​​

شهره مهران

 عضو علی البدل​​​​​​​​​​​​​​

دکتر صادق ضیایی بیگدلی

 عضو علی البدل